Privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BBB-vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het secretariaat via info@bbb-vzw.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BBB-vzw, Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

BBB vzw hecht uitermate veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring wil de vereniging daarom duidelijke en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar leden en meer algemeen van derden.

BBB vzw houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving terzake, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”). Dit betekent dat de vereniging :

 • de persoonsgegevens van haar leden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt; de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden beperkt tot uitsluitend die gegevens welke minstens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van alle persoonsgegevens van haar leden gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor het uitvoeren voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt;
 • op de hoogte is van de rechten van haar leden betreffende hun persoonsgegevens, haar leden hierop wil wijzen en deze wil respecteren.

BBB vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. Leden of derden die na het doornemen van onze privacyverklaring hierover verduidelijking wensen kunnen steeds contact opnemen met de vereniging via onderstaande contactgege

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen vzw

Overleiestraat 98

8520 Harelbeke

T : 056/44.37.21

info@bbb-vzw.be

Gegevensverwerking.

BBB vzw verwerkt de persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Doeleinde

 Rechtsgrond

om de opgestelde attesten, die dienstig zijn als bewijs van gevolgde permanente vorming voor de diverse beroepsinstituten op een correcte manier te kunnen afleveren

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

om het opmaken van facturen en het registreren van aanwezigheden via een specifiek ontwikkelde onthaaltool eenvoudig en accuraat te kunnen organiseren

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

om haar ledenbestand zo volledig en nauwkeurig mogelijk te kunnen organiseren

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. BBB vzw wenst immers haar ledenbestand zo nauwkeurig mogelijk te kunnen organiseren zodat de dienstverlening hierdoor bevorderd wordt.

om de leden via nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post op de hoogte te houden van informatie en tools die relevant zijn voor de uitoefening van het beroep

 • Soft-opt-in (zie verder hieronder)
 • Uw toestemming (zie verder hieronder).

 

 

Het versturen van onze elektronische nieuwbrieven is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld omdat BBB vzw uw elektronische contactgegevens heeft verkregen in de context van de verkoop van haar diensten (uw lidmaatschap) en omdat de nieuwsbrieven betrekking hebben op haar eigen soortgelijke producten of diensten (“Soft-opt-in”).

Om andere nieuwsbrieven te ontvangen, dan diegene beschreven in bovenstaande paragraaf, kunt u uw toestemming verlenen. Wij zullen in dat geval steeds duidelijk meegeven dat u door de geïmplementeerde technische stap uw toestemming zult verlenen.

U kunt zich te allen tijde verzetten om verder de nieuwsbrieven van BBB vzw te ontvangen, of u kunt uw toestemming in dat verband intrekken, door op “UITSCHRIJVEN[Laga1] ” te klikken. Deze uitschrijfmogelijkheid wordt in iedere nieuwsbrief voorzien. U kunt eveneens uw voornemen om u uit te schrijven sturen naar info@bbb-vzw.be.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren vraagt de vereniging de volgende persoonsgegevens van haar leden:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Geslacht

  BBB vzw gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden voor dewelke ze heeft verkregen.

  Informatieverstrekking aan derden.

  De persoonsgegevens die BBB vzw verzamelt van haar leden kan zij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. BBB vzw doet een beroep op de diensten van derden voor :

 • het verzorgen van de internetomgeving (website en intranet);
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven (zowel elektronisch als per post);
 • het opmaken en verspreiden van uitnodigingen voor seminaries, opleidingsreeksen en andere manifestaties;

  Met deze partijen heeft BBB vzw de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens van haar leden te waarborgen. BBB vzw geeft de persoonsgegevens van haar leden nooit door aan dienstverstrekkers/derden waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

  De door haar leden verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Ingeval een van de beroepsinstituten de medewerking van BBB vzw zou vragen inzake de verificatie van de gevolgde uren permanente vorming van een lid, dan dient de vereniging haar medewerking te verlenen en is zij dan ook verplicht bepaalde gegevens over te maken). Bovendien kan de vereniging persoonsgegevens van haar leden delen met derden ingeval zij hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het betrokken lid heeft bekomen. De vereniging zal u hier steeds voor contacteren mocht zij dit voornemen hebben. Ieder lid heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

  De vereniging verstrekt geen persoonsgegevens van haar leden aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

  Bewaartermijn.

  BBB vzw bewaart de persoonsgegevens van haar leden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. In elk geval worden de persoonsgegevens van leden niet langer dan 5 jaar na het verstrijken van het lidmaatschap bewaard. De persoonsgegevens van occasionele deelnemers aan de activiteiten van de vereniging worden niet langer dan 5 jaar na hun laatste inschrijving bewaard.

  Beveiliging van de gegevens.

  BBB vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft de vereniging de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens BBB vzw kennis (zouden) hebben kunnen nemen van de persoonsgegevens van haar leden zijn gehouden tot geheimhouding ervan;
 • voor alle systemen en toepassingen die de vereniging gebruikt wordt een gebruikersnaam en paswoordbeleid gehanteerd;
 • persoonsgegevens worden bij invoering in één van de systemen of toepassingen versleuteld via encryptie;
 • de vereniging maakt back-ups van de persoonsgegevens van haar leden om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technisch incidenten;
 • alle medewerkers en derden waarmee de vereniging een samenwerkingsverband heeft zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

De rechten van leden omtrent hun gegevens.

Ieder lid heeft inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de vereniging heeft verzameld, via een specifiek tabblad van het ledenprofiel op het beveiligde intranet. In elk geval kan ieder lid of occasionele deelnemer aan de activiteiten van de vereniging hierover steeds contact opnemen met de vereniging via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Ieder lid heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens of een deel ervan – door de vereniging of één van haar verwerkers. Ieder lid heeft ook het recht om de door hem/haar verstrekte gegevens te laten overdragen in een machine-leesbare vorm aan hem- of haarzelf of - in diens opdracht - aan een andere partij. De vereniging kan betrokkene vragen zich hiervoor eerst te legitimeren voordat gevolg wordt gegeven aan bovenvermelde verzoeken.

Klachten.

Leden die een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen daarvoor altijd direct contact opnemen met de vereniging via onderstaande contactgegevens :

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen vzw

Overleiestraat 98

8520 Harelbeke

T : 056/44.37.21

info@bbb-vzw.be

Ieder lid heeft ook steevast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit).

Wijziging privacyverklaring.

BBB vzw kan ten allen tijde aanpassingen doorvoeren aan haar privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website www.bbb-vzw.be.

Beknopte versie van de privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen vzw (Overleiestraat 98 – 8520 Harelbeke – info@bbb-vzw.be). De verwerking van uw persoonsgegevens door BBB vzw is onderhevig aan de bepalingen van onze privacy verklaring. U kunt onze privacyverklaring raadplegen op [HYPERLINK NAAR WEBSITE[La

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.